ฝ่ายประกันคุณภาพ

load-download-icon

Template File สรุปคะแนน

Template SAR ระดับคณะ 2560 ปก/คำนำ/สารบัญ  ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

Template SAR ระดับหลักสูตร 2560 ปก  ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

Template SAR หน่วยงานเทียบเท่า 2560 ปก ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3

 

ประชาสัมพันธ์

  • โครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

  • โครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

 

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561   ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

NEWS

ประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมการอบรม โครงการ”การให้ความรู้ กำกับติดตามตามแผนพัมนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร” ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ขอขอบคุณภาพจากคุณธีระ วงศ์ไชยชาญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PR โครงการอบรม 19 มค61

 

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ปฏิทิน

 

ข้อมูลหลักสูตร

Global-educationหลักสูตร TQR

 

บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ